Friday, 31 December 2010

Tujuh Langit, Tujuh Malaikat Penjaga, dan Tujuh Amal Sang Hamba
Dari Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma’dan, mereka berkata kepada Mu’adz bin Jabal, “Mohon ceritakan kepada kami sebuah hadits yang telah Rasulullah ajarkan kepadamu, yang telah dihafal olehmu dan selalu diingat-ingatnya karena sangat kerasnya hadits tersebut dan sangat halus serta dalamnya makna ungkapannya. Hadits manakah yang engkau anggap sebagai hadits terpenting?”
Mu’adz menjawab, “Baiklah, akan aku ceritakan…” Tiba-tiba Mu’adz menangis tersedu-sedu. Lama sekali tangisannya itu, hingga beberapa saat kemudian baru terdiam. Beliau kemudian berkata, “Emh, sungguh aku rindu sekali kepada Rasulullah. Ingin sekali aku bersua kembali dengan beliau…”. Kemudian Mu’adz melanjutkan:
Suatu hari ketika aku menghadap Rasulullah Saw. yang suci, saat itu beliau tengah menunggangi untanya. Nabi kemudian menyuruhku untuk turut naik bersama beliau di belakangnya. Aku pun menaiki unta tersebut di belakang beliau. Kemudian aku melihat Rasulullah menengadah ke langit dan bersabda, “Segala kesyukuran hanyalah diperuntukkan bagi Allah yang telah menetapkan kepada setiap ciptaan-Nya apa-apa yang Dia kehendaki. Wahai Mu’adz….!
Labbaik, wahai penghulu para rasul….!
Akan aku ceritakan kepadamu sebuah kisah, yang apabila engkau menjaganya baik-baik, maka hal itu akan memberikan manfaat bagimu. Namun sebaliknya, apabila engkau mengabaikannya, maka terputuslah hujjahmu di sisi Allah Azza wa Jalla….!
Wahai Mu’adz…Sesungguhnya Allah Yang Maha Memberkati dan Mahatinggi telah menciptakan tujuh malaikat sebelum Dia menciptakan petala langit dan bumi. Pada setiap langit terdapat satu malaikat penjaga pintunya, dan menjadikan penjaga dari tiap pintu tersebut satu malaikat yang kadarnya disesuaikan dengan keagungan dari tiap tingkatan langitnya.
Suatu hari naiklah malaikat Hafadzah dengan amalan seorang hamba yang amalan tersebut memancarkan cahaya dan bersinar bagaikan matahari. Hingga sampailah amalan tersebut ke langit dunia (as-samaa’I d-dunya) yaitu sampai ke dalam jiwanya. Malaikat Hafadzah kemudian memperbanyak amal tersebut dan
mensucikannya.
Namun tatkala sampai pada pintu langit pertama, tiba-tiba malaikat penjaga pintu tersebut berkata, “Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalannya tersebut!! Aku adalah pemilik ghibah… Rabb Pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk mencegah setiap hamba yang telah berbuat ghibah di antara manusia -membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain yang apabila orang itu mengetahuinya, dia tidak suka mendengarnya- untuk dapat melewati pintu langit pertama ini….!!”
Kemudian keesokan harinya malaikat Hafadzah naik ke langit beserta amal shalih seorang hamba lainnya. Amal tersebut bercahaya yang cahayanya terus diperbanyak oleh Hafadzah dan disucikannya, hingga akhirnya dapat menembus ke langit kedua. Namun malaikat penjaga pintu langit kedua tiba-tiba berkata, “Berhenti kalian…! Tamparlah wajah pemilik amal tersebut dengan amalannya itu! Sesungguhnya dia beramal namun dibalik amalannya itu dia menginginkan penampilan duniawi belaka (‘aradla d-dunya).Rabb Pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalan si hamba yang berbuat itu melewati langit dua ini menuju langit berikutnya!” Mendengar itu semua, para malaikat pun melaknati si hamba tersebut hingga petang harinya.
Malaikat Hafadzah lainnya naik bersama amalan sang hamba yang nampak indah, yang di dalamnya terdapat shadaqah, shaum-shaumnya serta perbuatan baiknya yang melimpah. Malaikat Hafadzah pun memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya hingga akhirnya dapat menembus langit pertama dan kedua. Namun ketika sampai di pintu langit ketiga, tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit tersebut berkata, “Berhentilah kalian…! Tamparkanlah wajah pemilik amalan tersebut dengan amalan-amalannya itu! Aku adalah penjaga al-Kibr (sifat takabur). Rabb Pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalannya melewatiku, karena selama ini dia selalu bertakabur di hadapan manusia ketika berkumpul dalam setiap majelis pertemuan mereka….”
Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit demi langit dengan membawa amalan seorang hamba yang tampak berkilauan bagaikan kerlip bintang gemintang dan planet. Suaranya tampak bergema dan tasbihnya bergaung disebabkan oleh ibadah shaum, shalat, haji dan umrah, hingga tampak menembus tiga langit
pertama dan sampai ke pintu langit keempat. Namun malaikat penjaga pintu tersebut berkata, “Berhentilah kalian…! Dan tamparkan dengan amalan-amalan tersebut ke wajah pemiliknya..! Aku adalah malaikat penjaga sifat ‘ujub (takjub akan keadaan jiwanya sendiri). Rabb Pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar ridak membiarkan amalannya melewatiku hingga menembus langit sesudahku. Dia selalu memasukkan unsur ‘ujub di dalam jiwanya ketika melakukan suatu perbuatan…!”
Malaikat Hafadzah lainnya naik bersama amalan seorang hamba yang diiring bagaikan iringan pengantin wanita menuju suaminya. Hingga sampailah amalan tersebut menembus langit kelima dengan amalannya yang baik berupa jihad, haji dan umrah. Amalan tersebut memiliki cahaya bagaikan sinar matahari.
Namun sesampainya di pintu langit kelima tersebut, berkatalah sang malaikat penjaga pintu, “Saya adalah pemilik sifat hasad (dengki). Dia telah berbuat dengki kepada manusia ketika mereka diberi karunia oleh Allah. Dia marah terhadap apa-apa yang telah Allah ridlai dalam ketetapan-Nya. Rabb Pemeliharaku memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal tersebut melewatiku menunju langit berikutnya…!”
Malaikat Hafadzah lainnya naik dengan amalan seorang hamba berupa wudlu yang sempurna, shalat yang banyak, shaum-shaumnya, haji dan umrah, hingga sampailah ke langit yang keenam. Namun malaikat penjaga pintu langit keenam berkata, ‘Saya adalah pemilik ar-rahmat (kasih sayang). Tamparkanlah amalan
si hamba tersebut ke wajah pemilikinya. Dia tidak memilki sifat rahmaniah sama sekali di hadapan manusia. Dia malah merasa senang ketika melihat musibah menimpa hamba lainnya. Rabb Pemeliharaku memerintahkanku untuk tidak membiarkan amalannya melewatiku menuju langit berikutnya…!’
Naiklah malaikat Hafadzah lainnya bersama amalan seorang hamba berupa nafkah yang berlimpah, shaum, shalat, jihad dan sifat wara’ (berhati-hati dalam bermal). Amalan tersebut bergemuruh bagaikan guntur dan bersinar bagaikan bagaikan kilatan petir. Namun ketika sampai pada langit yang ketujuh, berhentilah amalan tersebut di hadapan malaikat penjaga pintunya. Malaikat itu berkata, ‘Saya adalah pemilik sebutan (adz-dzikru) atau sum’ah (mencintai kemasyhuran) di antara manusia. Sesungguhnya pemilik amal ini
berbuat sesuatu karena menginginkan sebutan kebaikan amal perbuatannya di dalam setiap pertemuan. Ingin disanjung di antara kawan-kawannya dan mendapatkan kehormatan di antara para pembesar. Rabb Pemeliharaku memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amalannya menembus melewati pintu langit ini menuju langit sesudahnya. Dan setiap amal yang tidak diperuntukkan bagi Allah ta’ala secara ikhlas, maka dia telah berbuat riya’, dan Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan seseorang yang diiringi dengan riya’ tersebut….!’
Dan malaikat Hafadzah lainnya naik beserta amalan seorang hamba berupa shalat, zakat, shaum demi shaum, haji, umrah, akhlak yang berbuahkan hasanah, berdiam diri, berdzikir kepada Allah Ta’ala, maka seluruh malaikat di tujuh langit tersebut beriringan menyertainya hingga terputuslah seluruh hijab dalam menuju Allah Subhanahu. Mereka berhenti di hadapan ar-Rabb yang Keagungan-Nya (sifat Jalal-Nya) bertajalli. Dan para malaikat tersebut menyaksikan amal sang hamba itu merupakan amal shalih yang diikhlaskannya hanya bagi Allah Ta’ala.
Namun tanpa disangka Allah berfirman, ‘Kalian adalah malaikat Hafadzah yang menjaga amal-amal hamba-Ku, dan Aku adalah Sang Pengawas, yang memiliki kemampuan dalam mengamati apa-apa yang ada di dalam jiwanya. Sesungguhnya dengan amalannya itu, sebenarnya dia tidak menginginkan Aku. Dia menginginkan selain Aku…! Dia tidak mengikhlaskan amalannya bagi-Ku. Dan Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut. Laknatku bagi dia yang telah menipu makhluk lainnya dan kalian semua, namun Aku sama sekali tidak tertipu olehnya. Dan Aku adalah Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib, Yang memunculkan apa-apa yang tersimpan di dalam kalbu-kalbu. Tidak ada satu pun di hadapan-Ku yang tersembunyi, dan tidak ada yang samar di hadapan-Ku terhadap segala yang tersamar….. Pengetahuan-Ku terhadap apa-apa yang telah terjadi sama dengan pengetahuan-Ku terhadap apa-apa yang belum terjadi. Pengetahuan-Ku terhadap apa-apa yang telah berlalu sama dengan pengetahuan-Ku terhadap yang akan datang. Dan pengetahuan-Ku terhadap segala sesuatu yang awal sebagaimana pengetahuan-Ku terhadap segala yang akhir. Aku lebih mengetahui sesuatu yang rahasia dan tersembunyi. Bagaimana mungkin hamba-Ku menipu-Ku dengan ilmunya. Sesungguhnya dia hanyalah menipu para makhluk yang tidak memiliki pengetahuan, dan Aku Maha Mengetahui segala yang ghaib. Baginya laknat-Ku….!!
Mendengar itu semua maka berkatalah para malaikat penjaga tujuh langit beserta tiga ribu pengiringnya, ‘Wahai Rabb Pemelihara kami, baginya laknat-Mu dan laknat kami. Dan berkatalah seluruh petala langit, ‘Laknat Allah baginya dan laknat mereka yang melaknat buat sang hamba itu..!
Mendengar penuturan Rasulullah Saw. sedemikian rupa, tiba-tiba menangislah Mu’adz Rahimahullah, dengan isak tangisnya yang cukup keras…Lama baru terdiam kemudian dia berkata dengan lirihnya, “Wahai Rasulullah……Bagaimana bisa aku selamat dari apa-apa yang telah engkau ceritakan tadi…??”
Rasulullah bersabda, “Oleh karena itu wahai Mu’adz…..Ikutilah Nabimu di dalam sebuah keyakinan…”.
Dengan suara yang bergetar Mu’adz berkata, “Engkau adalah Rasul Allah, dan aku hanyalah seorang Mu’adz bin Jabal….Bagaimana aku bisa selamat dan lolos dari itu semua…??”
Nabi yang suci bersabda, “Baiklah wahai Mu’adz, apabila engkau merasa kurang sempurna dalam melakukan semua amalanmu itu, maka cegahlah lidahmu dari ucapan ghibah dan fitnah terhadap sesama manusia, khususnya terhadap saudara-saudaramu yang sama-sama memegang Alquran. Apabila engkau hendak berbuat ghibah atau memfitnah orang lain, haruslah ingat kepada pertanggungjawaban jiwamu sendiri, sebagaimana engkau telah mengetahui bahwa dalam jiwamu pun penuh dengan aib-aib. Janganlah engkau mensucikan jiwamu dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Jangan angkat derajat jiwamu dengan cara menekan orang lain. Janganlah tenggelam di dalam memasuki urusan dunia sehingga hal itu dapat melupakan urusan akhiratmu. Dan janganlah engkau berbisik-bisik dengan seseorang, padahal di sebelahmu terdapat orang lain yang tidak diikutsertakan. Jangan merasa dirimu agung dan terhormat di hadapan manusia, karena hal itu akan membuat habis terputus nilai kebaikan-kebaikanmu di dunia dan akhirat. Janganlah berbuat keji di dalam majelis pertemuanmu sehingga akibatnya mereka akan menjauhimu karena buruknya akhlakmu. Janganlah engkau ungkit-ungkit kebaikanmu di hadapan orang lain. Janganlah engkau robek orang-orang dengan lidahmu yang akibatnya engkau pun akan dirobek-robek oleh anjing-anjing Jahannam, sebagaimana firman-Nya Ta’ala, “Demi yang merobek-robek dengan merobek yang sebenar-benarnya…” (QS An-Naaziyat [79]: 2) Di neraka itu, daging akan dirobek hingga mencapat tulang……..
Mendengar penuturan Nabi sedemikian itu, Mu’adz kembali bertanya dengan suaranya yang semakin lirih, “Wahai Rasulullah, Siapa sebenarnya yang akan mampu melakukan itu semua….??”
“Wahai Mu’adz…! Sebenarnya apa-apa yang telah aku paparkan tadi dengan segala penjelasannya serta cara-cara menghindari bahayanya itu semua akan sangat mudah bagi dia yang dimudahkan oleh Allah Ta’ala…. Oleh karena itu cukuplah bagimu mencintai sesama manusia, sebagaimana engkau mencintai jiwamu sendiri, dan engkau membenci mereka sebagaimana jiwamu membencinya. Dengan itu semua niscaya engkau akan mampu dan selamat dalam menempuhnya…..!!”
Khalid bin Ma’dan kemudian berkata bahwa Mu’adz bin Jabal sangat sering membaca hadits tersebut sebagaimana seringnya beliau membaca Alquran, dan sering mempelajarinya serta menjaganya sebagaimana beliau mempelajari dan menjaga Alquran di dalam majelis pertemuannya.
Al-Ghazali Rahimahullah kemudian berkata, “Setelah kalian mendengar hadits yang sedemikian luhur beritanya, sedemikian besar bahayanya, atsarnya yang sungguh menggetarkan, serasa akan terbang bila hati mendengarnya serta meresahkan akal dan menyempitkan dada yang kini penuh dengan huru-hara yang mencekam. Kalian harus berlindung kepada Rabb-mu, Pemelihara Seru Sekalian Alam. Berdiam diri di ujung sebuah pintu taubat, mudah-mudahan kalbumu akan dibuka oleh Allah dengan lemah lembut, merendahkan diri dan berdoa, menjerit dan menangis semalaman. Juga di siang hari bersama orang-orang yang merendahkan diri, yang menjerit dan selalu berdoa kepada Allah Ta’ala. Sebab itu semua adalah sebuah persoalan bersar dalam hidupmu yang kalian tidak akan selamat darinya melainkan disebabkan atas pertolongan dan rahmat Allah Ta’ala semata.
Dan tidak akan bisa selamat dari tenggelamnya di lautan ini kecuali dengan hadirnya hidayah, taufiq serta inayah-Nya semata. Bangunlah kalian dari lengahnya orang-orang yang lengah. Urusan ini harus benar-benar diperhatikan oleh kalian. Lawanlah hawa nafsumu dalam tanjakan yang menakutkan ini. Mudah-mudahan kalian tidak akan celaka bersama orang-orang yang celaka. Dan mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Ta’ala, kapan saja dan dalam kadaan bagaimanapun. Dialah yang Maha Menolong dengan sebaik-baiknya…
Wa laa haula wa laa quwwata illa billaah…

ya allah...Pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang berumur 35 tahun namun belum juga menikah. Dia tinggal di Suffah masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Zahid kaget dan menjawabnya agak gugup.
“Wahai saudaraku Zahid, .selama ini engkau sendiri saja,” Rasulullah SAW menyapa.
“Allah bersamaku ya Rasulullah,” kata Zahid.
“Maksudku kenapa engkau selama ini engkau membujang saja, apakah engkau tidak ingin menikah?,” kata Rasulullah SAW.
Zahid menjawab, “Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek, siapa yang mau denganku ya Rasulullah?”
” Asal engkau mau, itu urusan yang mudah!” kata Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Zulfah binti Said, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya, surat itu dibawah ke rumah Zahid dan oleh Zahid dibawa kerumah Said. Karena di rumah Said sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Said.
“Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasul yang mulia diberikan untukmu saudaraku.”
Said menjawab, “Adalah suatu kehormatan buatku.”
Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan dan yang kaya harus kawin dengan orang kaya, itulah yang dinamakan SEKUFU.
Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, “Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?”
Zahid menjawab, “Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?.”
Dalam suasana yang seperti itu Zulfah datang dan berkata, “Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? bukankah lebih disuruh masuk?”
“Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya,” kata ayahnya.
Disaat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, “Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya semuanya menginginkan aku, aku tak mau ayah..!” dan Zulfah merasa dirinya terhina.
Maka Said berkata kepada Zahid, “Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau, bukan aku menghalanginya dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak.”
Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, “Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama rasul?”
Akhirnya Said berkata, “Ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah.”
Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah, kalau begitu segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini. Karena ingat firman Allah dalam Al-Qur’an surat 24 : 51. “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) diantara mereka ialah ucapan. Kami mendengar, dan kami patuh/taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. 24:51)”
Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara dan segera pamit pulang. Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya.
“Bagaimana Zahid?”
“Alhamdulillah diterima ya rasul,” jawab Zahid.
“Sudah ada persiapan?”
Zahid menundukkan kepala sambil berkata, “Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa.”
Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke Abu Bakar, Ustman, dan Abdurrahman bi Auf. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itulah Rasulullah SAW menyerukan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam.
Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum Muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata, Zahid bertanya, “Ada apa ini?”
Sahabat menjawab, “Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita, maka apakah engkau tidak mengerti?”.
Zahid istighfar beberapa kali sambil berkata, “Wah kalau begitu perlengkapan kawin ini akan aku jual dan akan kubelikan kuda yang terbagus.”
Para sahabat menasehatinya, “Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang?”
Zahid menjawab dengan tegas, “Itu tidak mungkin!”
Lalu Zahid menyitir ayat sebagai berikut, “Jika bapak-bapak, anak-anak, suadara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya (dari) berjihad di jalan-Nya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (QS. 9:24).
Akhirnya Zahid (Aswad) maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah.
Rasulullah berkata, “Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah.”
Lalu Rasulullah membacakan Al-Qur’an surat 3 : 169-170 dan 2:154). “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur dijalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal dibelakang yang belum menyusul mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(QS 3: 169-170).
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.”(QS. 2:154).
Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata dan Zulfahpun berkata, “Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu, jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia izinkanlah aku mendampinginya di akhirat.”
HIKMAH
Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi renungan buat kita bahwa, “Untuk Allah di atas segalanya, and die as syuhada.
Jazakumullah.

Monday, 27 December 2010

frIendz 4 eva.....NAME: NURUL ASYIQIN ABD MAJID
DATE OF BIRTH: 17/12/1992
STATUS: IN A RELATIONSHIP
CURRENT LOCATION: MALACCA
GENDER: FEMALE

NAME: SITI NOORAIN BT MOHD NOR
DATE OF BIRTH: 10/7/1992
CURRENT LOCATION: MALACCA
GENDER: FEMALE
STATUS: SINGLE


NAME: NURUL AIN BT HUSLAN
DATE OF BIRTH: 30/11/1992
CURRENT LOCATION: SEREMBAN
STATUS: IN A RELATIONSHIP
GENDER: FEMALE


NAME: NUR AMIRAH BT SHARBUDDIN 
DATE OF BIRTH: 17/3/1992
CURRENT LOCATION: SELANGOR
STATUS: IN A RELATIONSHIP 
GENDER: FEMALE
NAME: NOR SYAHIRAH BT IBRAHIM
DATE OF BIRTH: 26/11/1992
CURRENT LOCATION: MALACCA
STATUS: SINGLE
GENDER: FEMALE

PERSONALITI TENTANG LELAKI..

Aries (21 Mac - 20 April) Orang Nya: Anak mak! smart mamat. intelligent,
(boleh la….) Tips utk memikat: Bagus utk minah2 tudung (NO OFFENCE) but its
true.. Jejaka Aries suka wanita yg sopan, tata-tertib.. sebab nak bawa tunjuk
mak so kena lah bawa balik yg bagus punya

WARNING: Jika anda betol anda
rasa kes ini pilihan anda, pilih lah. Kalau tidak, jgn lah main-mainkan hatinya. Hati
dah luka sukar nak dibaiki. Macam moto yang dah rosak, makan bulan di
workshop baru baik.

Leo (24 Julai - 23 Ogos) Orang nya: penyayang, warm hearted, tidak kedekut
bila mahu berkongsi kesenangan dan kemewahan dengan org yg disayangi nya.
Jejaka Leo ini juga seorg yg ambitious, self-centered tapi tak ego.(kadang2 je
ego). Pandai berkata2. Tips utk memikat: sebagai perempuan, harus lah
menunjukkan kewanitaan yg selembut-lembut nya. Kena tahu bagaimana
menilai dan menghargai setiap ciri dan kualiti ada pada jejaka leo.

WARNING: Jgn.. saya ulangi.. JGN bercakap atau memuji lelaki lain di hadapan LEO. Mereka tak suka dibanding-bandingkan dengan org lain.. mereka tu sensitif! Sikit sikit tak boleh, nanti merajok, balik bilang mak.
Virgo (24 Ogos - 23 September) Orang nya: pemalu, tak pandai mengawal
emosi, ceng’eng. Suka mencari perhatian dari perempuan. Tips utk memikat: Lelaki
Virgo suka yg pendiam, tak kecoh, sofisticated, simple, jgn banyak
cakap..(cerewet pulak si virgo nie) So kenalah pandai menyerlahkan nilai2
kewanitaan, gaya yang manis, kelembutan dan tak lupa kesabaran..(virgo
ceng’eng.. kuat merajuk)

WARNING: Bila pergi dating, jgn pakai yg ter "over
welming".. virgo ini gatal..(chicky duck) kalau dia over gatal, kasi jer flying kick
sama dia.

Libra ( 24 September - 23 Oktober) Orang nya: cerewet, posessive, takes
things lightly when comes to quarrel tapi jujur dlm segala hal. Suka buat keputusan
`last minute`. Seringkala kontrol diri depan perempuan. Tips utk memikat: Senang
aje.. Libra suka perempuan yg ceria, happy go lucky.. SO be urself

WARNING: So bila nak date.. makai lah make-up yg sederhana.. tapi jgn lupa
cover-up pimple jika ada.. a big turn off for Libra pasal diorang ingat diorang
nie semua hensem

Scorpio ( 24 Oktober - 23 November) Orang nya: action serius, mudah
cemburu, mood swing.. Tips utk memikat: Sentiasa menghargai nya.. nak bergayut di talifon berjam-jam pun takpe! janji dgn dia, kerana Scorpio ini macam Libra juga,
posessive. Tak suka berkongsi perempuan nya dgn org lain.

WARNING: 
Buat pilihan yg betol bila mahu memikat scorpio, kerana bila dah terjerat susah nak
escape dari scorpio…(jgn kata aku tak kasi warning)Cancer ( 22 Jun - 23 Julai) Orang nya: Segak, Step kaya, bermurah hati, suka
menunjuk-nunjuk dengan kemewahan.. tetapi mereka adalah sebalik
nya..(berhati-hati ya) Tips utk memikat: Jgn pulak anda pun nak step kaya…
nanti habis duit dikebas.

WARNING: TOLONG Jgn terpedaya dgn kata manis nyer..
first first manis, kalau dah lama jadi masam.. kadang kadang jadi basi…Sagitarius ( 23 November - 21 December) Orang nya: Fu.. yoh.. siapa dpt
memang untung… Sagitarius org nya happy aje.. suka (bergembira tepok
tangan sama2.. la la la..) bawa partner jalan2.. sort of adventurous Tips utk memikat : Sentiasa ada kan plan bila nak keluar.. tengok wayang ke? kanoeing ke?
anything asal kan jgn membosan kan…

WARNING: Jgn "u plan.. i plan lah"..’confirm tak ada plan’.


Capricon ( 22 December - 20 Januari) Orang Nya: Egoistic, ada batu duduk di
atas itu kepala, pendek kata Capricon seorg yg sukar nak meluah kan
perasaannya. Jarang sekali anda akan mendengar dia melafazkan ‘cinta’
pada anda Tips utk memikat: COOL aje sis.. nak tekel mereka bukan mudah.. jgn
give in selalu.. ajar sikit.. mereka jual mahal.. kita jual lagi mahal

WARNING: 
Macam layang2 putus tali.. jual mahal.. mahal jugak sis.. jgn mahal sampai terputus
tali.. melepas lah kau nanti…Aquarius ( 21 Januari - 19 Februari) Orang Nya: Pijak semut tak mati..(mcm
sapo aaaa kat misc nie) .Suka yg cantik dan menarik perhatian. Tips utk memikat:
Kacang aje.. sentiasa berpakaian cantik, glamer.. comfirm dia sentiasa nak
berkepit aje dgn u

WARNING: Lelaki Aquarius nie cepat bosan dgn org.. so
sbelum dia tinggal kan kita.. kita blah duluPisces (20 Februari - 20 Mac) Orang Nya: Segak, bergaya, ngada-ngada,
choosy.. Mudah perasan. walaupon tak hensem.. Tips utk memikat: Senyum
sikit kat dia, mesti dia akan ingat sampai bila2.

WARNING: Mungkin bakal jadi playboya.


Taurus (21 April - 21 Mei) Orang nya: Mencabar. garang seperti singa, takut
seperti tikus. Mereka tidak tetap dgn pendirian sendiri. Suka Bantu org lain.
Tips utk memikat: Low profile sikit, mereka suka sesuatu yg mencabar, let him find
out the real you…

WARNING: Kadang-kadang diorang suka buat kelakar seorang seorang…
kesian takde orang lain layan…Gemini (22 Mei - 21 Jun) Orang nya: Mudah Gemok! egoistic, tak suka kalah.
Kalau ada debate, jgn harap anda nak menang.. dalam apa2 persoalan jua
mereka ada aje alasan nya Tips utk memikat: Sabar aje lah.. be patient.
Sebagai perempuan, mengalah lah sikit.. lambat laun hati nya akan lembut jugak..
Lelaki Gemini nie suka pada perempuan yg lembut, hatinya akan lembut jua.

WARNING: Jgn bersikap terlalu kasar dgn nya.. kalau dah tak tahan dgn
mereka.. blah aje jgn banyak cakap.. mereka panas baran. Tak guna bertengkar anda tak akan menang punya pasal diorang nak menang jer…..

HOW TO LOVE GIRL

           Image hosted by Photobucket.com
Love the girl in your heart, not in your
mind. If you base your relationship on feelings, it
will fail for there are ups & downs in feelings. Girls
are there to be loved, not toyed around.
Love her for who she is. Don’t even think about
changing any bit about her. 6 billion people in this
world & 6 billion different personalities. She’s
special & she will stay that way. You change any
part of her, you’ll change her forever. Don’t
substitute her for anyone else, they are just
unique in their own ways.
Love whole-heartedly. She sacrificed a lot for you
so you’d better really treassure her. She could
have just got up & date a so much more dashing
guy in town but she chose you instead all
because of love. So love her guys, not play with her.

Don’t just get the girl to beg you to stay or
whatsoever. If you’re with her, love her. Don’t
cause a strain in the relationship, you’ll end up
loving each other out of pity or charity, that’s not
respecting love at all. Respect love the way it is &
everything will be the best it can be.

Don’t expect perfection from her. She’s the only
one in the world & she’s done the best she could.
Like another girl while you’re in a relationship?
Then I think it’s time you remain single for a while.
Don’t go around breaking girls’ hearts, it’s the most
tragic thing to do.
Tell the truth, never hide anything from her. If you
want her to tell you everything, do the same. Don’t
go calling other girls "honey" or "darling", how
would it feel if your girl calls other guys the same
way? Be faithful, enough is enough.

Socialise only when you’re single. You socialise &
flirt around is to get the girl of your dreams. Get it
over when she’s already yours, don’t ask for more.

It never kills to be romantic. Think, be flexible.
Getting that diamond ring isn’t the only gift for her.
Be realistic, she’s human & she lives life just like
you. Something sweet & simple always get the job
done. Money doesn’t exist between couples, it’s the love.
Never promise her that you’ll love her forever
because your forever might end the next day.
Love her as if each day is the last.
Sweet talks only apply for singles, not for
attached guys. Do that & you’ll really break your
girl’s heart. Isn’t good being too well-known too, it’ll
give her a sense of insecurity. Remember, 
INSECURITY.

Promise her & make sure you never break it.
Swear to her & make sure you keep it. Pledge
your love to her & her alone.

Loving her is giving her your heart to break it but
trusting her not to. Instead, she’ll cherish it &
protect it. That’s love. Give her your heart, your life,your everything.

Lay down your life & prepare to die for her when
the need arises. But stay strong & live through
another day, she can never live without you.
Never, ever walk out of her life. She won’t just cry
her heart out & carry on living as per normal, she’d
die. It her heart that you’ve broken, how would
you ever know how she feels?
Winning a girl’s heart isn’t the final victory. Don’t
leave her once you’ve won her love. Love her all
the way till the end of time, love her till marriage,
love her till old age, love her till death. If you can
love her till the end of time, you’ve earned the
honor & respect for you’ve truly loved her.

She chose you because she believes that you can
fulfil your promise. Win her heart & love her over.
Remember, the girl isn’t a trophy for display, she’s 

someone to love, not to show off to your "friends".
Stay humble yet proud that she’s the one for you.
Respect her for the way she is, never despise her
& never mistreat her, never even think of toying with her…Kehebatan Bismillahirrahmanirrahim!

Barangsiapa mengucapkan Bismillaahir rahmaanir
rahiimi banyak-banyak dengan harapan mendapat
rezeki, nescaya akan diberikan Allah rezeki
dengan mudah dan tidak terduga olehnya. Serta,
diberi kurnia kehebatan di hati manusia dan di sisi
alam yang tinggi ( yakni Malaikat ) dan alam yang
rendah ( yakni manusia dan lain-lain makhluk Allah
di mukabumi ).

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih Lagi
Maha Penyayang Sabda Rasulullah
s.a.w.: "Adalah Jibrilapabila datang kepadaku,
yang pertama diberikannya kepadaku ialah
Bismillaahir rahmaanir rahiimi."
(Darulquthni dan Ibnu Umar r.a. )

Sabda Rasulullahs.a.w.:
"Itulah isim dari asma Allah. Tidak lain antara ia
dengan nama Allah, ‘Akbar’ seperti putih mata
dengan hitamnya.Begitulah dekatnya."

Demikianlah jawapan Rasulullah s.a.w ketika
ditanya oleh Utsman Ibnu Affan berkenaan
Bismillah.

Sabda Baginda s.a.w. lagi:
"Ismullahil-A’zham ialah Allah.Apakah engkau tidak
lihat bahawasanya pada semua pembacaan al-
Qur’an dimulai dengan Bismillaahir rahmaanir
rahiimi sebelum menyebut nama-nama Allah yang
lain."
( Riwayat Imam Bukhari dari Jabir )

Bersabda Nabi s.a.w.: "Ketika turunnya
Bismillaahir rahmaanir rahiimi, bergembiralah ahli
langit dari bangsa Malaikat, bergoncanglah ‘Arasy
kerana turunnya. Turut serta bersamanya 1000
Malaikat. Dan, bertambahlah iman para Malaikat.
Dan, tunduklah segala jin dan bergetar segala
planet. Gementar segala sendi-sendi kerana
turunnya."

Dari Abu Na’im dan Ibn Sunni dari Siti Aisyah
r.anhuma:
"Ketika turun Bismillaahir rahmaanir rahiimi,
mengucap tasbihlah gunung-ganang hingga dapat
mendengar para penduduk Mekah dan sekitarnya.
Lalu mereka berkata:"Rupanya Muhammad yang
menyihir gunung-gunung itu." Kemudian Allah
bangkitkan awan hingga meneduhkan penduduk
Mekah."

Sabda Rasulullah s.a.w.: "Barangsiapa membaca
Bismillaahir rahmaanir rahiimi dengan penuh
yakin, akan bertasbihlah gunung-ganang. Cuma
sahaja ia tidak dapat mendengarnya."

Rasulullah s.a.w. bersabda: " Barangsiapa
mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi dan
Laa haula walaquwwata illaa billaahil aliyyil adzhiim,
Allah lepaskan dia dari 70 pintu bala dan
kesukaran, dukacita dan kesakitan."

Dari al-Waqii dan Ats-Tsa’labi dari Ibnu Mas’ud r.a.:
"Barangsiapaingin dipelihara oleh Allah dari
seksaan Neraka Zabbaniah yang sembilanbelas,
maka hendaklah dia mengucapkan Bismillaahir
rahmaanir rahiimi. Kerana Allah menjadikan tiap-
tiap huruf Bismillah itu sebagai perisai."

Dari ad-Dailami dari Ibnu Mas’udr.a.,
bersabda Rasulullah s.a.w.: "Barangsiapa
membaca Bismillaahir rahmaanir rahiimi, dituliskan
baginya tiap-tiap huruf 4000 kebajikan, dihapuskan
darinya 4000 keburukan dan diangkat dia 4000
darjat."

Bersabda Nabi s.a.w.: "Jin itu suka memakai
barang-barang kepunyaan manusia dan pakaian
mereka. Oleh itu, barangsiapa mengambil atau
menaruh pakaian, ucapkanlah Bismillaahir
rahmaanirrahiimi. Kerana sesungguhnya nama
Allah yang dibacakan di situ merupakan cop mohor
Allah."

Pengertian dari hadith di atas ialah hendaklah kita
mengucapkan Bismillaahir rahmaanirrahiimi setiap
kali kita menyimpan atau mengambil barang-
barang kepunyaan kita agar terjaga daripada jin
dan Syaitan. Bukan sahaja kita mendapat pahala
dari mengucapkannya tetapi juga mendapat
keberkatan dan keselamatan sama ada atas harta-
benda mahupun diri dan segala usaha kita.

Dari Anas bin Malik bersabda Nabis.a.w.:
"Andaikata pepohon dijadikan pena dan lautan
dijadikan tinta, lalu dikumpulkan semua jin,
manusia dan Malaikat untuk membuat buku dan
menulis erti Bismillaahir rahmaanirrahiimi selama
sejuta tahun, mereka tidak akan sanggup
mengertikannya walau hanya satu persepuluh
darinya."

Bersabda Rasulullah s.a.w.: "Ada suatu kaum
yang datang pada Hari Qiamat nanti dengan
mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi. Lebih
berat kebajikan mereka dari keburukan mereka.
Lalu berkata umat-umat yang lain: "Alangkah
beratnya imbangan amal kebajikan mereka."
Sesungguhnya, adapun yang menjadi sedemikian
kerana mereka sentiasa memulai segakla
perbicaraan mereka dengan Bismillahir rahmaanir
rahiim. Kerana ia adalah Isim Allah Yang Maha
Agung. Jika sekiranya diletakkan langit dan bumi
serta segala isinya ke atas neraca timbangan,
nescaya beratlah lagi kalimah Bismillaahir
rahmaanir rahiimi."

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w.bersabda:
"Apabila engkau berwuduk, ucapkanlah
Bismillaahir rahmaanir rahiimi kerana Malaikat
penjagamu tidak kan berhenti menuliskan
kebajikan bagimu sehingga engkau selesai. Dan,
apabila engkau
ingin bersatu dengan isterimu, ucapkanlah
Bismillaahir rahmaanirrahiimi kerana sesungguhnya
Malaikat penjagamu akan menuliskan kebajikan
bagimu hingga selesai engkau mandi janabah. Jika
dari persetubuhan itu lahir seorang anak, akan
dituliskan bagimu kebajikan menurut bilangan
nafasnya dan bilangan anak-cucunya hingga tidak
dikecualikan walau seorang."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. telah bersabda
Rasulullah s.a.w.: "Barangsiapa di antara kamu
apabila ia akan bersetubuh dengan isterinya, lalu
dia mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi
dan "Ya Allah, jauhkanlah Syaitan daripada kami
dan jauhkanlah Syaitan itu daripada apa yang
Engkau kurniakan untuk kami", maka jika
sesungguhnya Allah takdirkan dari persetubuhan
itu lahir seorang anak, tidak akan dapat Syaitan
memudaratkannya untuk selama-lamanya."

Dikisahkan di dalam Kitab Khozinatul-Asror
bahawasanya Allah Ta’ala itu mempunyai 3000
nama yang mana 1000 nama hanya diketahui oleh
para Nabi-Nabi Allah, 300 nama disebutkan di
dalam Kitab Taurat, 300 nama disebutkan di dalam
kitab Injil, 300 nama disebutkan di dalam Kitab
Zabur, 99 nama disebutkan di dalam al-
Qur’anulkariim manakala 1 berada di sisi Allah.
Dan, adapun makna daripada keseluruhan 3000
nama ini terhimpun di dalam 3 nama-nama Allah
iaitu Allah, Arrahmaan dan Arrahiim yang
termaktub pula di dalam kalimah Bismillaahir
rahmaanir rahiimi. Maka, barangsiapa mengajarkan
dan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi
umpama ia menyebutkan keseluruhan 3000 nama-
nama Allah. Adapun
sesungguhnya kalimah Bismillaahir rahmaanir
rahiimi itu ada sembilanbelas huruf dan Malaikat-
Malaikat penjaga Neraka itu juga ada sembilan
belas. Maka, barangsiapa membaca Bismillaahir
rahmaanir rahiimi dengan penuh ikhlas dan yakin
kepada Allah, nescaya terhindarlah dia daripada
siksaan Malaikat Zabbaniah.

how’s ur personality???*~December 23rd~ January 1st = Red
If your birthday is on……

*~January 2nd ~ January 11th = Orange
*~January 12th ~ January 24th = Yellow
*~January 25th ~ February 3rd = Pink
*~February 4th ~ February 8th = Blue
*~February 9th ~ February 18th = Green
*~February 19th ~ February 28th = Brown
*~March 1st ~ March 10th = Aqua
*~March 11th ~ March 20th = Lime
*~March 21st = Black
*~March 22nd ~March 31st = Purple
*~April 1st ~ April 10th = Navy
*~April 11th ~ April 20th = Silver
*~April 21st ~ April 30th = White
*~May 1st ~ May 14th = Blue
*~May 15th ~ May 24th = Gold
*~May 25th ~ June 3rd= Cream
*~June 4th ~ June 13th = Grey
*~June 14th ~ June 23rd = Maroon
*~June 24th = Grey
*~June 25th ~ July 4th = Red
*~July 5th ~ July 14th = Orange
*~July 15th ~ July 25th = Yellow
*~July 26th ~ August 4th = Pink
*~August 5th ~ August 13th = Blue
*~August 14th ~ August 23rd = Green
*~August 24th ~ September 2nd = Brown
*~September 3rd ~ September 12th = Aqua
*~September 13th ~ September 22nd = Lime
*~September 23rd = Olive
*~September 24th ~October 3rd = Purple
*~October 4th ~ October 13th = Navy
*~October 14th ~ October 23rd = Silver
*~October 24th ~ November 11th = White
*~November 12th ~ November 21st = Gold
*~November 22nd ~ December 1st = Cream
*~December 2nd ~ December 11th = Grey
*~December 12th ~ December 21st = Maroon


*RED* Cute and lovable type, You are picky but
always in love…and liked to be loved. Fresh and
cheerful, but can be "moody" at times. Capable
with people nice, soft, and that can love you for
the way you are. Likes people that are easy to
talk to and can make you feel comfortable. >*CREAM* Competitive and sportive. Don’t like
losing and always cheerful! You are trustworthy,
and very out going. You choose love carefully, and
don’t fall in love easily. But once you find the
right one, you don’t let go for a long time.

*TEAL* You are mostly interested in your looks.
And have high standards in picking love. You think
and make a solution precisely, and hardly make
stupid mistakes. You like to lead and it is easy
for you to make new friends.

*GREY* You are attractive and active. You never
hide your feelings and express everything that’s
inside. But can be selfish at times. You want to
be noticed, and don’t like to be treated
unequally. You can brighten up peoples day. You
know what to say at the right time and you have
good sense of humor.

*GREEN* You get along well with new people. You
are not really a shy person, but sometimes you can
hurt people’s feelings by your words… You like
to be loved and noticed by your lover, but mostly
you are single, waiting for the right person.*GOLD* You know what’s right and what’s wrong.
You are cheerful and out going. It’s hard for you to
find the one you want, but once you find the right
person, you won’t be able to fall in love again
for a long time.

*PINK* You are always trying your best in
everything, and like to help and care for other
people. But you are not easily satisfied. You have
negative thoughts about niggers, and you look for
man love because your a fairy.

*YELLOW* You are sweet and innocent. Trusted
by many people and have a strong leadership towards
relationships. You make good decision and make
the right choice at the right time. And always
dreaming of romantic relationship.

*MAROON* You are intelligent and know what’s
right. You like to make things go your way, which
can sometimes cause trouble for not thinking about
other people’s feelings. But you’re patient when
it comes to love. Once you get a hold of the right
person, it’s hard for you to find a better love.

*ORANGE* You are responsible for your own
actions, and you know how to treat people. You always
have goals to reach and you really work hard to get
there, you are competitive. Your friends are
really important to you and you appreciate what
you have, you sometimes over react that’s because
you are sensitive.

*PURPLE* You are mysterious, never selfish and
get
interested in things easily. Your day can be sad
or happy depending on your mood. You are popular
between friends but you can act stupid at times,
and forget things easily. You go for a person
that’s trustworthy.

*LIME* You are calm, but easily stressed out. You
get jealous easily, and complain over little
things. You can’t get stuck into one thing, but
you have a capable personality for everyone to
trust you and like you.*SILVER* You are imaginative and fun, you love
trying new things. You like to challenge yourself
and you learn things easily, you’re easy to talk
to and you give good advice. When it comes to
friendship, you find it hard to trust someone, but
once you find the right friend, you trust them
forever.*BLACK* You are challenging, and have the "guts".
But you don’t like changes in your life. And once
you make a decision, you keep it that way for a
long time. Your love life is also challenging, and
different.*OLIVE* You are warm and light hearted. You
seem
to flow well with friends and family. You don’t
like violence and know what’s right. You are kind
and cheerful, people that are easy to talk but
don’t envy other people easily.*BROWN* You are active and sportive. It’s hard for
other people to become close with you, but you
fall in love easily. But once you find out you
can’t get something, you give up and let go easily
as well.*BLUE* You may have low self-esteem, and can be
very picky. You are artistic and like to fall in
love, but you let your love pass by, by loving
with your mind, not your heart.

*NAVY* You are attractive, and love your life. You
have a strong feeling towards everything. And very
easily distracted. Once you get angry at someone,
its hard for you to forgive them.*WHITE* You dream and have goals in your life.
You
get jealous easily and you don’t react to things
easily. You are different and sometimes weird, but
everyone loves that in you.*AQUA* Your feelings change suddenly and easily.
You are always lonely, and like traveling. You are
truthful, but listen and believe other people too
easily. It’s hard to find love for you, and you
get lost in love easily, Sometimes get hurt by love

sumber .:: [MisS_cOnTrA] ::.

Jatuh cinta kerana allah atau kerana nafsu..?

Jatuh yang tidak ada orang simpati ialah jatuh cinta. Sebab jatuh cinta indah, tidak macam jatuh tangga atau jatuh pokok, sakit. Cinta banyak perkara cinta. Tidak ada siapa pun yang dapat larikan diri daripada mencintai dan dicintai. Kemuncak cinta, ada orang masuk syurga kerana cinta dan tidak kurang ramai orang yang akan dihumbankan ke neraka gara-gara cinta. Cinta yang begaimana boleh bawa seseorang ke syurga dan kenapa ada yang masuk neraka lantaran kerana cinta? 

Cinta, rasa yang ada dalam hati yang tidak boleh disukat-sukat. hati yang merasainya, sehingga boleh terhibur atau terseksa kerananya. Datangnya dari dua sumber yakni dari nafsu dan dari Allah. 

Cinta yang diilhamkan oleh nafsu berlaku bila hati kotor, sering melakukan dosa dan tidak pula bertaubat. Sifat-sifat keji seperti sombong, ujub, riak, gila puji, hasad dengki dan lain-lain sifat jahat bersarang dalam hati tidak dikikis, maka ketika itu nafsulah yang akan jadi Tuhan dalam diri sehingga apa saja yang dilakukan mengikut arahan nafsu. termasuk dalam meletakkan cinta, ukuran yang diberi dan sebab jatuh cinta pun ikut selera nafsu. 

Lelaki akan jatuh cinta pada perempuan yang mendedahkan kecantikannya hingga tubuh badan perempuan itu sudah tidak terlindung lagi pada pandangan nafsunya. Cinta diberi ialah untuk mengisi keinginan nafsu seks lelaki kepada perempuan. begitu juga wanita, jatuh cinta sebab lelaki kaya, handsome bergaya, ada jawatan dan lain-lain keistimewaan yang disenangi oleh nafsu. lantas cinta diberi dengan harapan mereka dapat tumpang kemewahan dan kesenangan hidup lelaki tersebut. Jelasnya, cinta yang datang dari nafsu ditujukan untuk kesenangan nafsu semata-mata. 

Bila bertaut dua cinta yang dilahirkan oleh nafsu yang punya kepentingan masing-masing maka berlangsunglah babak-babak melahirkan rasa cinta. Dari surat menyurat, telefon, ziarah, keluar makan-makan, berdua-duaan di taman bunga, dalam keadaan saling rindu merindukan.. Ketika itu tak ada lain dalam ingatan melainkan orang yang dicintai. Sehari tak jumpa atau tidak telefon rasa berpisah setahun. Sudah tidak malu pada orang sekeliling, apa lagi pada Allah yang Maha Melihat. Lagi mereka tidak ingat dan takut. Lantaran itu mereka sanggup buat apa saja untuk membuktikan kecintaan pada pasangan masing-masing. 

Hatta yang perempuan sanggup serah maruah diri konon untuk buktikan cinta pada lelaki. Yang lelaki pula rela bergolok bergadai untuk memberikan kemewahan pada perempuan sebagai bukti cinta. Akhirnya bila yang perempuan telah berbadan dua, lelaki serta merta hilang cintanya. habis manis sepah dibuang. Kalau pada lelaki pula, ada duit abang sayang, tak ada duit abang melayang. Kalau pada suami pula, isteri seorang suami disayang, bila hidup bermadu kasih pada suami 

Itulah falsafah cinta nafsu yang melulu. Cintanya hanya selagi nafsu ada kepentingan. Cinta inilah yang banyak melanda orang muda yang dilambung asmara. Hingga sanggup buat apa saja, sekalipun bunuh diri, kalau kecewa dalam bercinta. Walhal sedap dan indahnya sekejap. Sakitnya lama, sakit yang paling dahsyat ialah di neraka kelak. Inilah kemuncak cinta yang paling malang dan memalukan. 

Cinta nafsu kalau pun boleh bersambung sampai membina rumahtangga ia tetap akan menyeksa. Kerana suami akan cinta pada isteri selagi isteri masih muda, seksi dan manja. Yakni selagi nafsu dapat disenangkan. Bila isteri tua, kulit berkedut, tampal make-up lagi hodoh, rambut putih dan gigi pun sudah banyak gugur seperti opah, badan pun sudah kendur, maka cinta suami akan beralih pada gadis muda yang menarik. Sekaligus hilanglah cinta suami. Menderitalah isteri yang hilang perhatian suami apalagi kalau terang-terang depan mata suami kepit perempuan lain, lagilah isteri terseksa. 

Begitu juga si isteri. Cintakan suami selagi suami boleh membahagiakan dan menunaikan segala keinginan nafsu. Selagi suami kasih dan sayang padanya. Andainya suami hilang kuasa, jatuh miskin, masuk penjara atau suami kahwin lagi seorang maka serta merta hilang cinta pada suami. Sebaliknya berbakul-bakul datang rasa benci pada suami yang dulu dipuja tinggi melangit. Begitu mudah cinta bertukar jadi benci. Akibatnya berlakulah pergaduhan, masam muka, kata-mengata, ungkit mengungkit, suami tidak pedulikan isteri dan isteri pun hilang hormat pada suami. Rumahtangga panas dan menunggu saat untuk ditalqinkan ke kubur perceraian. Ketika itu tak ada lagi pujuk rayu, cumbu mesra sebagaimana waktu cinta tengah membara. Maka doktor yang menulis pun dituduh merendahkan wanita, jangan marah tau. 

Itulah gara-gara cinta nafsu yang sudah menyusahkan manusia di dunia lagi. 

Sebaliknya cinta yang dialirkan oleh Allah ke dalam hati, itulah cinta yang benar, suci lagi murni. Cinta yang bukan diukur ikut pandangan mata, tapi ikut pandangan Allah. Ia bersebab kerana Allah dan cinta diberi pun untuk dapat keredhaan Allah. Cinta begini tiada batasannya. Tidak pula kenal jantina dan kedudukan. Dan cinta lahir hasil dari sama-sama cinta pada Allah. 

Boleh berlaku pada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan perempuan, antara murid dengan guru, suami dengan isteri, sahabat dengan sahabat, rakyat dengan pemimpin, antara umat dengan Nabinya dan yang paling tinggi antara hamba dengan Tuhannya. 

Kalau berlaku antara lelaki dengan perempuan yang tidak diikat oleh tali perkahwinan, mereka tak akan memerlukan untuk berjumpa, bercakap atau melakukan apa saja yang bertentangan dengan kemahuan Allah. Cinta mereka tidak akan dicelahi oleh nafsu berahi. Sebaliknya cinta itu ialah tautan hati yang berlaku walaupun tak pernah kenal atau baru kenal tapi hati rasa sayang dan rindu. Hati sedih kalau orang yang dicintai ditimpa susah, senang kalau yang dicinta itu senang. Sanggup susah-susahkan dan korbankan diri untuk senangkan orang yang dicintai. 

Cinta yang begini ada diceritakan dalam hadis, iaitu seorang lelaki yang bertemu dan berpisah dengan sahabatnya kerana Allah maka mereka akan mendapat perlindungan ‘arasy Allah di padang mahsyar nanti, hari di amana masing-masing orang mengharap sangat lindungan dari matahari yang sejengkal saja dari 
kepala. 

Kalau berlaku antara suami isteri maka isteri akan letak seluruh ketaatan pada suami, berkhidmat dan melayan suami tanpa jemu-jemu. Sama ada waktu suami tunjukkan sayang atau masa suami marah-marah. Sama ada suami kaya atau miskin, atau suami kahwin lagi, cinta isteri pada suami tidak belah bagi. salah satu contohnya penderitaan mengundang bahagia. Kerana cintanya pada suami datangnya dari Allah hasil dari ketaqwaan isteri. Datanglah ribut taufan, angin putting beliung melanda rumah tangga, isteri tetap memberikan cintanya yang utuh dan teguh. 

Begitu juga suami, cinta pada isteri tidak kira isteri itu muda atau tua. Samada pada hatinya. Selagi isteri taat pada Allah, isteri tetap dikasihinya. Kalau dia ada empat isteri, tentulah isteri-isteri akan tertanya-tanya, pada isteri manakah yang suami paling cinta? Kalau cinta itu bersumber dari Allah, tentu isteri yang paling taqwalah yang paling layak dicintai oleh suami lebih dari isteri-isteri lain. Sebagaimana Rasulullah lebih mencintai Aisyah kerana taqwa Aisyah lebih tinggi dari istei-isteri lain. Rasulullah saw akui sendiri hanya bersama Aisyah saja, dalam satu selimut baginda pernah diberi wahyu. Tapi tidak pernah berlaku semasa baginda satu selimut dengan isteri-isteri yang lain. 

Sumber cinta yang datang dari Allah akan meletakkan Allah yang paling tinggi dan utama. Bila berlaku pertembungan antara cinta Allah dengan cinta pada makhluk maka cinta Allah dimenangkan. Misalnya seorang isteri yang cinta suaminya. Tiba-tiba suami larang isteri melakukan ketaatan pada Allah dalam hal tutup aurat, walhal tutup aurat itu Allah tuntut. Maka kecintaan pada Allah itu akan mendorongnya untuk laksanakan perintah-Nya walaupun suami tidak suka ataupun terpaksa kehilangan suami. Sanggup dilakukan sebagai pengorbanan cintanya pada Allah. Sebaliknya kalau dia turut kemahuan suami ertinya kata cinta pada Allah hanya pura-pura, cintanya bukan lagi bersumberkan Allah tapi datang dari nafsu. 

Cinta yang datang dari Allah menyebabkan seseorang cukup takut untuk melanggar perintah Allah yang kecil, apalagi yang besar, lagi dia gerun. Seorang yang sudah dapat mencintai Allah, cinta yang lain-lain jadi kecil dan rendah padanya. 

Sejarah menceritakan kisah cinta Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Sewaktu Zulaikha dibelenggu oleh cinta nafsu yang berkobar-kobar pada Nabi Yusuf, dia sanggup hendak menduakan suaminya, seorang menteri. Bila Nabi Yusuf menolak keinginannya, ditariknya baju Nabi Yusuf hingga terkoyak. Akibat dari peristiwa itu Nabi Yusuf masuk penjara. Tinggallah Zulaikha memendam rindu cintanya kepada Yusuf. 

Penderitaan cinta yang ditanggung oleh Zulaikha menyebabkan dia bertukar dari seorang perempuan cantik menjadi perempuan tua yang hodoh. Matanya buta kerana banyak menangis terkenangkan Yusuf, hartanya habis dibahagi-bahagikan kerana Yusuf. Sehingga datanglah belas kasihan dari Allah terhadapnya. Lalu Allah mewahyukan agar Nabi Yusuf mengahwini Zulaikha setelah Allah kembalikan penglihatan, kemudaan dan kecantikannya seperti di zaman gadisnya. Peliknya, bila Zulaikha mengenal Allah, datanglah cintanya pada Allah sehingga masanya dihabiskan untuk bermunajat dengan Allah dalam sembahyang dan zikir wirid sehingga terlupa dia hendak melayan kemahuan suaminya Yusuf yang berhajat kepadanya. terpaksa Nabi Yusuf menunggu Zulaikha menghabiskan sembahyangnya, hingga hampir hilang kesabaran Nabi Yusuf lantas ditariknya baju Zulaikha sehingga koyak; sebagaimana Zilaikha pernah menarik baju Nabi Yusuf seketika dulu. 

Begitulah betapa cinta yang dulunya datang dari nafsu dapat dipadamkan bila dia kenal dan cinta pada Allah. Cinta Allah ialah taraf cinta yang tinggi. Kemuncak cinta ini ialah pertemuan yang indah dan penuh rindu di syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. 

Cinta pada Allah akan lahir bagi orang sudah cukup kenal akan Allah. Kerana cinta lahir bersebab. kalau wanita cinta pada lelaki kerana kayanya, baiknya, tampan dan sebagainya dan lelaki cinta wanita kerana cantik, baik, lemah lembut dan sebagainya maka bagi mereka yang berakal akan rasa lebih patut dicurahkan rasa cinta pada Allah kerana segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. 

Ibu bapa, suami, isteri, sahabat handai dan siapa saja yang mengasihi dan mencintai kita, hakikatnya itu semuanya datang dari Allah. Kebaikan, kemewahan dan kecintaan yang diberikan itupun atas rahmat dan kasihan belas Allah pada kita. Sehingga Allah izinkan makhluknya yang lainnya cinta pada kita. Walhal Allah boleh bila-bila masa menarik balik rasa itu dari hati orang-orang tadi kalau Allah mahu. 

Allah yang menciptakan kita makhluk-Nya, kemudian diberinya kita berbagai-bagai nikmat seperti sihat, gembira, dan macam-macam lagi. Samada masa kita ingat pada-Nya ataupun masa kita lalai, tetap diberi-Nya nikmat-nikmat itu. Begitulah, kebaikan Allah pada kita terlalu banyak sebagaimana firman-Nya: yang bermaksud: 

“Kalau kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung.” 

Besar sungguh jasa Allah dari menciptakan, menghidupkan dan memberi rezeki, suami, isteri, rumah dan macam-macam lagi yang dengannya kita boleh lalui kehidupan dengan aman bahagia. Alangkah biadapnya kita kalau segala pemberian Allah itu kita ambil tapi lupa untuk ucapkan terimakasih, lupa pada yang memberi. Walhal, Allah boleh saja menyusah dan menyenangkan kita dengan kehendaknya. 

Oleh itu orang yang betul kenal dan beradab, dia malu pada Allah. malah kerana malunya itu dia tidak nampak yang lain lebih hebat dari Allah. Cintanya tertumpu pada Allah, dan penyerahan diri pada Allah sungguh-sungguh. Setiap saat menanggung rindu lalu masanya dihabiskan untuk berbisik-bisik dengan kekasihnya. Sehingga kerana terlalu mendalam cinta pada Tuhan ada hamba Allah yang berkata, “Wahai Tuhan, aku mencintai Engkau bukan kerana takutkan neraka-Mu. tapi kerana Zat-Mu, ya Allah. Aku rela masuk neraka kalau itulah kemahuan-Mu.” 

Itulah rintihan hati seorang wali perempuan Rabiatul Adawiyah dalam munajatnya dengan Allah. Dia menyatakan dua cinta tidak boleh duduk dalam satu hati. Bila cinta Allah sudah penuh dalam hatinya, maka tidak ada tempat lagi untuk cinta selain dari itu. 

Ada orang mangatakan: “jika kau berikan hatimu ataupun cintamu pada manusia nescaya dia akan merobek-robekkannya . tapi kalau hati yang pecah itu diberikan kepada Allah nescaya dicantum-cantumkan- Nya. Ertinya cinta dengan Allah pasti berbalas. Dan Allah tidak membiarkan orang yang dicintai-Nya menderita di akhirat.” 

Jadi seorang yang bijak dan beradab akan meletakkan kecintaan yang besar pada Allah, pada Rasulullah dan barulah pada makhluk-makhluk lain di samping-Nya. Itulah perletakan cinta yang betul dan menguntungkan di dunia dan juga di akhirat. Itulah dia cinta kita pada Allah swt yang patut kita letakkan.